General conditions of sale

ALGEMENE VerKOOPVOORWAARDEN

 GENERAL CONDITIONS OF SALE

 

 

Settels Savenije Group of Companies B.V.

Achtseweg Zuid 211, 5651 GW Eindhoven

KvK: 17069987

BTW: NL 0079.77.566.B.01

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Begrippen

 1. Documentatie: alle overeengekomen, voor deugdelijk gebruik van Goederen benodigde en/of bij Goederen behorende documentatie evenals kwaliteitskeurmerken en/of certificaten;
 2. Settels: Settels Savenije Group of Companies B.V. (KvK 17069987) of Settels Savenije Advanced Systems B.V. (KvK 64764729) of Settels Savenije van Amelsvoort B.V. (KvK 18036943) of een aan hen gelieerde c.q. nog op te richten partij;
 3. Goederen: door Settels te leveren goederen, te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten, inclusief Hulpmiddelen en/of Documentatie;
 4. Hulpmiddelen: door of namens Settels, direct dan wel indirect, alleen of samen met anderen, ten behoeve van Wederpartij of een Levering ter beschikking gestelde, aangeschafte, ontwikkelde of vervaardigde materialen, tekeningen, berekeningen, formules, modellen, mallen, instructies, designs, stijlen, samenstellingen, procedures, werkwijzen, knowhow, specificaties en overige hulpmiddelen;
 5. IE: alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend handelsnamen, merkenrechten, auteursrechten, modellenrechten en octrooirechten, van Settels dan wel belichaamd in of voortkomend uit de Goederen.
 6. Levering: het in bezit stellen of in de macht brengen van Wederpartij van Goederen (Levering vindt pas plaats, nadat Wederpartij al hetgeen Settels nog van haar te vorderen heeft, heeft voldaan en het door Settels bedongen eigendomsvoorbehoud is komen te vervallen); 
 7. Offerte: een aanbod van Settels, daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten.
 8. Overeenkomst: iedere afspraak tussen Settels en Wederpartij, al dan niet schriftelijk en al dan niet voortvloeiende uit een Offerte of door Settels bevestigde order, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering daarvan, op grond waarvan Settels aan Wederpartij Goederen verkoopt, levert en/of ter beschikking stelt. 
 9. Schriftelijk: per post, elektronische gegevensoverdracht per fax, e-mail, internet, EDI, dan wel via enig ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium. 
 10. Vertrouwelijke Informatie: de Offerte, de Goederen, de Overeenkomst, alle correspondentie, informatie, kennis en/of documentatie die betrekking heeft op Settels, aangeleverd is door Settels en/of anderszins in het bezit is c.q. ter kennis is gekomen van Wederpartij in het kader van de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst(en). 
 11. Wederpartij: de wederpartij van Settels en de van diens concern deel uitmakende rechtspersonen evenals iedere natuurlijke of rechtspersoon die Goederen afneemt van Settels dan wel met Settels over te leveren Goederen of anderszins onderhandelingen c.q. overleg aangaa

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige door Settels verrichte (rechts)handelingen, Offertes en Overeenkomsten, dan wel andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, evenals het bestaan en/of de totstandkoming van een en ander.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook in het geval dat Wederpartij eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van Wederpartij. Door aanvaarding van een Offerte, door plaatsing van een order, door het aangaan van een Overeenkomst, dan wel door het aanvaarden van een Levering, aanvaardt Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten.
 3. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door Settels vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk (zouden blijken te) zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze algemene voorwaarden.
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door Settels te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van Wederpartij geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.
 5. Settels is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is kenbaar via de website van Settels (www.sttls.nl).
 6. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

3. Totstandkoming

 1. Offertes zijn vrijblijvend, indicatief en kunnen vormvrij en zonder opgaaf van reden worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. Offertes zijn geldig gedurende een door Settels aan te geven periode. Ontbreekt een dergelijke periode dan is de Offerte vrijblijvend. Settels heeft het recht orders van Wederpartij zonder opgaaf van reden te weigeren. Een Offerte vervalt indien het Goed waarop de Offerte betrekking heeft niet beschikbaar is.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand, zodra Wederpartij op enigerlei wijze te kennen heeft gegeven de Offerte te aanvaarden. Bij raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Settels een (aankoop)order ontvangt.
 3. Overeenkomsten zijn voor Settels slechts bindend indien deze van de zijde van Settels, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris schriftelijk zijn bevestigd c.q. ondertekend. Een aanvaarding van een Offerte welke afwijkt van de inhoud van de Offerte, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat Settels niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de Offerte afwijkt. Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers en/of werknemers van Settels binden Settels niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door Settels zijn bevestigd.
 4. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van Settels. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld indien de directie niet binnen twee werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst c.q. Offerte heeft laten blijken deze niet goed te keuren. Overeenkomsten worden voorts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Settels, uit de door haar in te winnen informatie, blijkt van voldoende kredietwaardigheid van Wederpartij.
 5. Overeenkomsten kunnen door Wederpartij niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Settels, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die Wederpartij aan Settels verschuldigd is bij een door Settels geaccepteerde annulering. Bij een door Settels geaccepteerde annulering zal minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden gebracht.
 6. Kennelijke vergissingen in Offertes ontheffen Settels van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de Overeenkomst.
 7. Indien in een Offerte meerdere Goederen worden aangeboden en per Goed een prijs wordt genoemd, dan geldt de Offerte slechts als geheel en heeft Wederpartij niet het recht om slechts een deel van de aangeboden Goederen te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Settels niettemin met instemming van Wederpartij een aanvang tot uitvoering van de Overeenkomst maakt, zal de inhoud van de Offerte als Overeenkomst gelden. Bij Levering in gedeeltes wordt de Overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gekomen, zodra de eerste deellevering plaatsvindt.
 9. Settels is tot aan de Levering gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling.

4. Verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij is verplicht om aan Settels steeds alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van belang zou kunnen zijn. Wederpartij dient niet alleen de informatie te verstrekken waar Settels om vraagt, maar ook informatie waarvan hij/zij redelijkerwijs weet of behoort te weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Settels het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van Wederpartij.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Settels verstrekte gegevens en informatie.
 3. Indien de door Settels verzochte informatie, ondanks herhaald verzoek van Settels, niet (volledig) wordt verstrekt door Wederpartij, geeft dit Settels het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Settels nimmer schadeplichtig. Wederpartij is in een dergelijk geval schadeplichtig jegens Settels.
 4. Settels is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat Settels is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid kenbaar was of redelijkerwijs behoorde te zijn voor Settels.
 5. Wederpartij is verplicht om ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst door Settels daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient Wederpartij Settels daar onmiddellijk van in kennis te stellen. Wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voortvloeiende schade.
 6. Wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Settels van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Wederpartij vrijwaart Settels tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven alle Hulpmiddelen en Documentatie eigendom van Settels c.q. worden eigendom van Settels op het moment van aanschaf of vervaardiging. Wederpartij is verplicht de Hulpmiddelen en Documentatie te merken als herkenbaar eigendom van Settels, deze in goede staat te houden en voor haar rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang Wederpartij ten aanzien daarvan als houder optreedt. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Settels – uit welke hoofde dan ook – veilig te stellen. Voor het geval Settels haar eigendomsrechten wil uitoefenen (welke dan ook), geeft Wederpartij hierdoor bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Settels en door Settels aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Settels zich bevinden en deze terug te nemen.
 8. De Hulpmiddelen en Documentatie, samen met eventuele kopieën en relevante gegevensdragers, zullen door Wederpartij voor eigen rekening en in goede staat aan Settels ter beschikking worden gesteld, op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste Levering van Goederen waarop de Hulpmiddelen en/of Documentatie betrekking hebben dan wel zodra de Hulpmiddelen en/of Documentatie hun doel hebben gediend. Verandering aan of afwijking van door Settels ter beschikking gestelde of goedgekeurde Hulpmiddelen en/of Documentatie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Settels. Wederpartij zal de Hulpmiddelen en/of Documentatie niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de Levering van Goederen waarop die Hulpmiddelen en/of Documentatie betrekking hebben, tenzij Settels hiertoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Settels is het Wederpartij niet toegestaan vorderingen die zij heeft of zal verkrijgen op Settels aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. Deze beperkingen gelden zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk.

5. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de Offerte vrijblijvend en onderhevig aan prijsveranderingen.
 2. De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden zoals onder meer aankoopprijzen, materiaalkosten, belastingen en heffingen. Settels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, indien en voor zover prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de hiervoor bedoelde omstandigheden, daartoe aanleiding geven. Dit geldt eveneens, indien de prijsverhogende factor ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar was. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Een prijswijziging geeft Wederpartij niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Settels gehanteerde prijzen in Euro’s exclusief BTW, invoerrechten, andere heffingen en overige zoals – maar niet beperkt tot – transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, in- en uitlaadkosten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen en geschieden alle Leveringen ex-works in de zin van Incoterms 2010, met als locatie Eindhoven, Nederland.

6. Uitvoering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de Goederen voor risico van Wederpartij vanaf de Levering.
 2. Settels is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Settels een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Settels is bevoegd tot deelleveringen. Leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de leveringstermijnen vormt nimmer, ook niet na ingebrekestelling, grond voor Wederpartij voor ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Settels. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de Overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat Settels beschikt over alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en dergelijke. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.
 3. Indien en zodra Settels door verhindering van Wederpartij of door enige andere aan Wederpartij toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de Overeenkomst, is Wederpartij verplicht om de door Settels als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden. Indien Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor Levering, zullen de Goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. De Goederen worden alsdan geacht te zijn geleverd vanaf het moment dat deze zijn opgeslagen.
 4. Indien Settels het vervoer van Goederen organiseert doet zij dit voor rekening en risico van Wederpartij. Settels is alsdan gerechtigd de verzendkosten bij Wederpartij in rekening te brengen. De kosten van eventuele verzekeringen van het vervoerde komen eveneens voor rekening van Wederpartij. Het vervoerde komt steeds volledig voor risico van Wederpartij. Alle risico’s van transport of van te leveren of geleverde Goederen (zoals bijvoorbeeld het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering) komen, vanaf het moment dat de Goederen het magazijn van Settels verlaten, voor rekening van Wederpartij. Dit betreft zowel de directe als de indirecte schade, zelfs in geval Wederpartij vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Een en ander tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Settels is zonder toestemming van Wederpartij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden. Indien Wederpartij derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Settels.
 6. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Settels, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door bepaalde personen zal worden uitgevoerd. Tenzij met Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de Overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, is Settels vrij om te bepalen welke van haar partners of werknemers bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, wordt volledig uitgesloten. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt eveneens volledig uitgesloten.
 7. De uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens en de aard van de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat.
 8. Indien, zodra en voor zolang Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens Settels uit hoofde van een Overeenkomst met Settels en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, of indien Settels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Settels gerechtigd haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is Wederpartij verplicht om alle door Settels als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst en kosten, te vergoeden. Indien en zodra Wederpartij in verzuim is, heeft Settels het recht om de Overeenkomst met Wederpartij geheel of ten dele te ontbinden. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aansprakelijk voor de door Settels alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en kosten. Indien Settels tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst overgaat op grond van dit artikel, is zij op geen enkele wijze gehouden tot enige vergoeding aan Wederpartij, hoe ook genaamd. De post “gederfde winst” zal behoudens tegenbewijs van Wederpartij ten minste vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen prijs bedragen.
 9. Tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, heeft Settels het recht de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en zodra Wederpartij, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, of onder curatele wordt gesteld, of indien en zodra op Wederpartij de schuldsaneringsregeling volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, of bij overlijden van Wederpartij, of indien en zodra ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd c.q. uitgesproken, indien en zodra haar onderneming wordt geliquideerd, beëindigd of gestaakt, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien en zodra Wederpartij tot (gehele of gedeeltelijke) boedelafstand overgaat, dan wel indien en zodra (conservatoir of executoriaal) beslag op het geheel of gedeelte van de eigendommen van Wederpartij wordt gelegd, of indien en zodra de onderneming van Wederpartij wordt verkocht of er een verandering in het bestuur van Wederpartij optreedt. Settels zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7. Klachten en garantie

 1. Wederpartij dient de geleverde Goederen terstond bij de Levering te controleren op conformiteit (waaronder, doch niet uitsluitend, juistheid, hoeveelheid, gebreken, eventuele beschadigingen, e.d.).
 2. Settels garandeert dat de door haar geleverde Goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van Levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. In dat geval kan Settels andere garanties en voorwaarden stellen ter zake van de Goederen. Met betrekking tot niet door Settels gemaakte Goederen geeft Settels geen garantie af. Alsdan geldt de (fabrieks)garantie en dient Wederpartij zich rechtstreeks tot de fabrikant te wenden voor die garantie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Settels nimmer dat de Goederen geschikt zijn voor een bepaald doel.
 3. Wederpartij dient haar klacht(en) – op straffe van verval van rechten – aan Settels voor te leggen binnen één (1) maand na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het gebrek, handelen en/of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Te gelden heeft dat vorenbedoeld moment samenvalt met de Levering, behoudens door Wederpartij te leveren tegenbewijs. Onverminderd het vorenstaande, geldt in afwijking van artikel 7:23 BW sowieso een klachttermijn van één (1) maand en een verjaringstermijn van één (1) jaar.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht in de zin van voorgaand artikel, worden de Goederen geacht conform de Overeenkomst, in goede orde, compleet en zonder gebrek of beschadigingen aan Wederpartij geleverd te zijn en onvoorwaardelijk door Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd. Wederpartij kan na die termijn geen enkel recht meer doen gelden ten aanzien van enig gebrek, tekort, beschadiging, etc. van de geleverde Goederen.
 5. Indien en voor zover Settels vaststelt dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst, zal – naar keuze van Settels – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Settels, is Settels binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd. Indien en voor zover Settels vervangende Goederen levert, is Wederpartij verplicht om de gebrekkige Goederen onverwijld op haar kosten aan Settels te retourneren. Wederpartij is niet gerechtigd Goederen waarover hij reclameert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Settels te retourneren. Gebeurt dit toch dan zijn alle kosten verbonden aan de retourzending voor rekening van Wederpartij. Settels is in dat geval vrij de Goederen voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan (onder derden) of zelf ter diens beschikking te houden. De kosten en risico’s van transport inzake retourzendingen zijn voor rekening van Wederpartij. Settels is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe en in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, finish, maat, afweging e.d. Wederpartij is verplicht om Goederen waarbij hij eerder een gebrek heeft geconstateerd niet (meer) te (laten) gebruiken en het te bewaren, teneinde Settels in de gelegenheid te stellen om onderzoek te (laten) verrichten, totdat de klacht door Settels geheel is afgewikkeld. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is, is Wederpartij verplicht om de door Settels als gevolg hiervan gemaakte kosten (waaronder onderzoekskosten) en geleden schade te vergoeden.
 6. Klachten met betrekking tot door Settels verzonden facturen dient Wederpartij binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Settels kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft Wederpartij afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.
 7. Indien en zodra de door Settels geleverde Goederen door Wederpartij op enigerlei wijze worden bewerkt of verwerkt, dan wel geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden (her)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd, bewaard, gebruikt of verwerkt overeenkomstig wettelijke voorschriften, door Settels afgegeven (bewaar-, transport-, verwerk- en andere) voorschriften, dan wel algemeen geldende gebruiken c.q. normen, of indien het geleverde aan een derde wordt doorverkocht, vervalt het recht van Wederpartij op vergoeding of vervanging van de geleverde Goederen. De door Settels verleende garantie komt eveneens onherroepelijk te vervallen, indien de gebreken en/of storingen te wijten zijn aan normale slijtage, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daarvan, van buitenaf komende oorzaken, indien Wederpartij zonder toestemming van Settels wijzigingen in de Goederen aanbrengt of laat aanbrengen of overmacht. In dergelijke gevallen kan geen sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van Settels. Hetzelfde geldt indien Wederpartij het Goed heeft gebruikt, terwijl voor Wederpartij kenbaar was of redelijkerwijs had kunnen zijn dat het Goed een gebrek had.
 8. Een klacht of het indienen daarvan ontslaat Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
 9. De met de garantie gemoeide reisuren alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfskosten en kosten van transport, vallen niet onder de garantie en komen voor rekening van Wederpartij.

8. Betaling en zekerheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal Wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Met betrekking tot de door Settels verrichte prestaties en de daarvoor door Wederpartij verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Settels volledig bewijs op, onverminderd het recht van Wederpartij tot het leveren van tegenbewijs.
 2. Indien Settels geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Wederpartij aan Settels verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van Settels op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Alsdan is Wederpartij tevens verplicht om alle kosten aan Settels te vergoeden die Settels maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name: a) declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 500,00 en b) de kosten van faillissementsaanvraag.
 3. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening.
 4. Settels zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. Wederpartij is alsdan verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is Settels tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien Settels redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van Wederpartij te twijfelen. Indien Wederpartij weigert om aan het door Settels verlangde te voldoen staat het Settels vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving.
 5. Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van Wederpartij dan meldt Wederpartij dit binnen 24 uur aan Settels.
 6. Indien Wederpartij niet de eindgebruiker van de door Settels geleverde producten of diensten is, heeft Settels het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste drie (3) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.
 7. Ieder beroep van Wederpartij op opschorting of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Settels voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke opschorting of verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend of de reden voor opschorting door Settels onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.
 8. Settels kan haar in dit artikel omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan Wederpartij gelieerde onderneming, voor enige vordering van Settels op Wederpartij en/of een aan Wederpartij gelieerde onderneming.
 9. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot eenzelfde groep van ondernemingen behoort.

9. Aansprakelijkheid

 1. Settels is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Settels, dan wel doordat Settels onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van Settels jegens Wederpartij is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantie, te weten opnieuw of aanvullend leveren dan wel toepassing van een (evenredige) vermindering van de koopprijs.
 2. Settels is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van het door Goederen niet voldoen aan (lokale) regelgeving en/of (veiligheids)eisen, al dan niet geldend op de plaats(en) waar Wederpartij is gevestigd c.q. de Goederen verkoopt. Wederpartij is verplicht erop toe te zien dat de Goederen die zij van Settels koopt, al dan niet met het oog op wederverkoop, voldoen aan alle (op die wederverkoop) van toepassing zijnde (lokale) regelgeving en/of (veiligheids)eisen.
 3. Settels is evenmin aansprakelijk voor schade indien Wederpartij zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Wederpartij vrijwaart Settels voor aanspraken van verzekeraars of derden dienaangaande.
 4. Settels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijf- of milieuschade, etc., tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Settels. De wederpartij vrijwaart Settels te dezer zake tegen aanspraken van derden.
 5. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Settels, is deze aansprakelijkheid van Settels, ongeacht op welke grond deze is gebaseerd, bij schade aan Goederen beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom exclusief BTW zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks tot een maximum van € 200.000. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Settels, ongeacht op welke grond deze is gebaseerd, te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Settels gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Settels onder die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Settels, ongeacht op welke grond deze is gebaseerd, te allen tijde beperkt tot een maximum van € 50.000,00.
 6. Voor zover derden die Settels voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle Overeenkomsten met Settels de bevoegdheid van Settels in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Wederpartij te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Settels voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Met betrekking tot Goederen welke door Settels van derden zijn betrokken, zullen de op die relatie van toepassing zijnde contracts-, garantie- en/of aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen ook gelden jegens Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Settels ter zake alle kosten, schaden en interesten, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, al dan niet op Wederpartij, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de door Settels geleverde Goederen. Wederpartij is verplicht om zich hiervoor te verzekeren. Middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden verleent Wederpartij Settels een onherroepelijke volmacht om uitkeringen van haar verzekeraar(s) namens haar in ontvangst te nemen.
 7. Settels is niet aansprakelijk voor de advisering omtrent toe te passen producten of overige advisering, tenzij sprake is van een separaat met Wederpartij gesloten adviesovereenkomst, uit hoofde waarvan Wederpartij een tegenprestatie levert voor de door de Settels uit te voeren advieswerkzaamheden. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Settels voor adviesdiensten, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen, ongeacht op welke grond deze is gebaseerd, beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de uitgevoerde adviesdiensten, en bij doorlopende advisering tot het factuurbedrag van één jaar of, indien dit lager is, het voorafgaande jaar.
 8. Settels vrijwaart Wederpartij tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Settels zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derden, onder de voorwaarde dat Wederpartij Settels onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Settels. Wederpartij zal de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Settels verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt, indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Wederpartij al dan niet ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Settels ter beschikking gestelde materialen of informatie, dan wel (ii) met wijzigingen die Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Settels in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Settels zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Settels een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Settels, indien mogelijk, zorgdragen dat Wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Settels wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10. Overmacht

 1. Ingeval Settels niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 7 bedoelde garantieverplichting, te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht of een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van zaken, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij Settels of bij haar toeleveranciers, worden de verplichtingen van Settels opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt en heeft Settels het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren.
 2. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Settels gehouden is tot vergoeding van enige schade aan Wederpartij.
 3. Settels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere ongestoorde) nakoming verhindert, intreedt, nadat Settels haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zover Settels ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, is Settels gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. In geval van overmacht heeft Settels eveneens het recht de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de Overeenkomst voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl Wederpartij verplicht is Settels een vergoeding te betalen voor reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen, ook als deze werkzaamheden en/of leveringen voor Wederpartij niet van nut zijn.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Goederen blijven uitsluitend eigendom van Settels, totdat alle vorderingen die Settels op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen ex artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn voldaan. Rechten worden in voorkomend geval aan Wederpartij verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Settels is bevoegd om de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich te houden en/of Wederpartij de toegang tot bepaalde diensten te ontzeggen, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, overdracht of het verschaffen van toegang, totdat Wederpartij alle aan Settels verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de Goederen niet op Wederpartij is overgegaan, mag deze de Goederen niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen, behoudens het navolgende. Het is Wederpartij toegestaan om de Goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat Wederpartij de Goederen volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens Settels, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, Settels in de rechten treedt van Wederpartij jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van Goederen. Wederpartij draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan Settels, die deze overdracht hierbij aanvaardt.
 3. In aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Settels zich een (stil) pandrecht voor op alle aan Wederpartij geleverde en in eigendom nog aan Settels toebehorende Goederen, tot zekerheid voor de nakoming door Wederpartij van alle (toekomstige) vorderingen die Settels, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op Wederpartij. Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Settels mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan.
 4. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien en voor zover dat recht ter zake voor de Settels gunstigere bepalingen bevat.
 5. Settels is zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd zich het bezit te verschaffen van de Goederen die bij Wederpartij aanwezig zijn, indien en zodra Wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren en/of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 6.9 van deze algemene voorwaarden. Wederpartij is verplicht om de door Settels als gevolg van het terugnemen van zaken gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst te vergoeden.
 6. Voor het geval Settels haar eigendomsrechten wil uitoefenen (welke dan ook), geeft Wederpartij hierdoor bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Settels en door Settels aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Settels zich bevinden en deze terug te nemen. Wederpartij is er te allen tijde jegens Settels toe gehouden om de locatie van de Goederen bekend te maken.
 7. Wederpartij is verplicht om aan Settels onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Settels toebehorende Goederen, alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 6.9 van deze algemene voorwaarden zich voordoet.
 8. Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Settels te bewaren. Wederpartij is verplicht om de in zijn bezit zijnde en onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing-, waterschade, etc., en ook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Settels ter inzage te leveren. Middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden verleent Wederpartij Settels een onherroepelijke volmacht om uitkeringen van haar verzekeraar(s) namens haar in ontvangst te nemen.
 9. De in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan Settels toekomende rechten onverlet.

12. Intellectuele eigendom

 1. De IE berust exclusief bij Settels, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Alle schriftelijke en elektronische bescheiden, CD’s, DVD’s en andere gegevensdragers waarin IE is belichaamd, blijven eigendom van Settels.
 2. Wederpartij verkrijgt alleen die gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, berusten de intellectuele eigendomsrechten belichaamd in apparatuur, die Settels in opdracht van Wederpartij heeft gemaakt louter op basis van tekeningen c.q. technische documentatie van Wederpartij, in principe bij Wederpartij.
 4. Indien Settels in opdracht van Wederpartij apparatuur heeft gemaakt die niet louter is gebaseerd op tekeningen c.q. technische documentatie van Wederpartij, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten daarvan niet eerder bij Wederpartij dan nadat Wederpartij al hetgeen zij aan Settels is verschuldigd – uit welke hoofde dan ook – heeft voldaan en partijen met betrekking tot de betreffende intellectuele eigendomsrechten in onderling overleg afspraken hebben gemaakt, deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn getekend. Tot die tijd geldt onverkort het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 5. Ieder gebruik van goederen waar IE van Settels op rust, waaronder doch niet uitsluitend, verveelvoudiging, openbaarmaking, in welke vorm dan ook, en het geheel of gedeeltelijk kopiëren, bewerken, wijzigen of opslaan daarvan, is Wederpartij verboden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Settels.
 6. Wederpartij dient op eerste verzoek van Settels, waartoe Settels te allen tijde is gerechtigd, alle gegevens(dragers) waarin IE van Settels is belichaamd binnen acht (8) dagen aan Settels te verstrekken.
 7. Wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, enig ander recht van intellectuele eigendom of voorzieningen c.q. beveiliging dienaangaande uit de Goederen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 8. Voor zover wettelijk toegestaan doet Wederpartij, namens haar personeel en/of degenen die door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, hierdoor afstand van alle persoonlijkheidsrechten.
 9. Indien een geschil ontstaat over wie eigenaar is van Goederen respectievelijk over wie de rechthebbende is op de IE, heeft te gelden dat Settels de enige eigenaar c.q. rechthebbende is, behoudens door Wederpartij te leveren tegenbewijs.
 10. Wederpartij legt de verplichtingen uit dit artikel ook op aan alle (rechts)personen die zij in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden laat verrichten en/of die daarbij betrokken zijn. Indien de Overeenkomst eindigt en/of Levering is geschied, blijft dit artikel onverkort van kracht tussen Settels en Wederpartij.
 11. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Wederpartij ten behoeve van Settels, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet de gehoudenheid van Wederpartij tot vergoeding aan Settels van alle schade die door het handelen van Wederpartij is of zal ontstaan, indien deze schade meer bedraagt dan (de som van) gemeld boetebedrag. Settels blijft steeds bevoegd om – zo nodig in kort geding – nakoming van de Overeenkomst en/of een verbod op de onrechtmatige handelingen te vorderen.
 12. Indien Wederpartij niet binnen 12 maanden na Levering een patent, octrooi of andersoortige bescherming van de in de betreffende Goederen belichaamde intellectuele eigendomsrechten heeft aangevraagd, dan staat het Settels vrij om dit zelf te doen, met dien verstande dat zij Wederpartij ter zake een gratis, wereldwijd en eeuwigdurend recht van gebruik verleent mits Wederpartij alsdan al hetgeen zij aan Settels is verschuldigd – uit welke hoofde dan ook – heeft voldaan. Dit recht van gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

13. Geheimhouding

 1. Wederpartij is verplicht om geheimhouding te betrachten omtrent de Vertrouwelijke Informatie, behoudens voor zover het Vertrouwelijke Informatie betreft die (anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Wederpartij) publiekelijk bekend is, krachtens enige toepasselijke wetsbepaling, voorschrift of andere regelgeving bekend moet worden gemaakt of tot het moment dat door Settels uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven voor gehele of gedeeltelijke opheffing van de vertrouwelijkheid en/of de geheimhoudingsverplichting.
 2. Wederpartij is verplicht om de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst(en). Wederpartij is verplicht om de Vertrouwelijke Informatie enkel aan derden en/of werknemers ter beschikking te stellen, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst(en) en niet voordat Wederpartij aan die derden en/of werknemers een aan de in deze algemene voorwaarden vervatte geheimhouding gelijke geheimhoudingsverplichting heeft opgelegd. Wederpartij staat er jegens Settels voor in dat die derden en/of werknemers deze geheimhoudingsverplichting blijvend naleven.
 3. Indien Wederpartij uit hoofde van een verplichting krachtens de wet, een verbindend voorschrift of krachtens verbindende regelgeving bepaalde informatie openbaar moet maken, zal zij Settels voorafgaand aan die openbaarmaking tijdig schriftelijk informeren.
 4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na Levering of het eindigen van een Overeenkomst onverminderd van kracht.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Wederpartij ten behoeve van Settels, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet de gehoudenheid van Wederpartij tot vergoeding aan Settels van alle schade die door het handelen van Wederpartij is of zal ontstaan, indien deze schade meer bedraagt dan (de som van) gemeld boetebedrag. Settels blijft steeds bevoegd om – zo nodig in kort geding – nakoming van de Overeenkomst en/of een verbod op de onrechtmatige handelingen te vorderen.
 6. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Settels is het Wederpartij verboden om zakelijk contact te onderhouden met bij de Overeenkomst betrokken derden, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door Settels verrichte handelingen, waaronder iedere Offerte, Overeenkomst en andere door haar gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopvedrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen met betrekking tot en/of voortvloeiende uit enige Offerte, Overeenkomst, enige andere door Settels gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of daarmee verband houden, in de ruimste zin des woords, waaronder ook die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
 3. Indien Wederpartij is gevestigd, kantoor houdt en/of handeldrijft in een land dat geen lid is van de EU en/of ingeval van een situatie die niet valt onder de reikwijdte van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van 12 december 2012 of een equivalent daarvan, is Settels onverminderd het bepaalde in artikel 14.2. bevoegd een geschil voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomstig het Arbitragereglement van dat instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. Het scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal zijn Eindhoven, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.
 4. Indien en zodra Settels een procedure aanhangig heeft gemaakt bij het Nederlands Arbitrage Instituut is deze instantie bij uitsluiting bevoegd om het betreffende geschil te beslechten en is de Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant niet langer bevoegd.
 5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Settels voorts bevoegd om zich, in het geval van een grensoverschrijdende zaak te richten tot de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag ter verkrijging van een Europees betalingsbevel.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. Definitions

 1. In these general conditions, the following capitalised terms have the stated meaning (words in the singular include the plural and vice versa);
 2. Documentation: all agreed documentation required for the proper use of the Goods and/or belonging to the Goods, as well as quality marks and/or certificates;
 3. Settels: Settels Savenije Group of Companies B.V. (Chamber of Commerce no. 17069987), Settels Savenije Advanced Systems B.V. (Chamber of Commerce no. 64764729), Settels Savenije van Amelsvoort B.V. (Chamber of Commerce no. 18036943) or an affiliate or party yet to be incorporated;
 4. Goods: goods to be delivered, work to be performed and/or services to be provided by Settels, including Resources and/or Documentation;
 5. Resources: materials, drawings, calculations, formulas, models, moulds, instructions, designs, styles, compositions, procedures, working methods, know-how, specifications, and other resources provided, purchased, developed or produced by or behalf of Settels, directly or indirectly, alone or with others, to benefit the Other Party or for Delivery;
 6. IP: all intellectual and/or industrial property rights, including but not limited to trade names, trademark rights, copyrights, design rights and patent rights of Settels, or embodied in or arising from the Goods.
 7. Delivery: placing Goods in the possession or under the control of the Other Party (Delivery occurs only after the Other Party has paid everything that they owe to Settels and the retention of title stipulated by Settels has ceased to apply);
 8. Offer: a proposal from Settels, including quotations and price lists.
 9. Agreement: any agreement between Settels and the Other Party, whether or not in writing and whether or not arising from an Offer or an order confirmed by Settels, any amendment or addition to it, and all legal acts for its preparation and/or performance, based on which Settels sells, delivers and/or provides Goods to the Other Party.
 10. In Writing/Written: by post, electronic data transfer by fax, e-mail, internet, EDI, or any other common electronic commercial medium.
 11. Confidential Information: the Offer, the Goods, the Agreement, all correspondence, information, knowledge and/or documentation relating to Settels, provided by Settels and/or otherwise in the possession of and/or known by the Other Party in relation to preparing for, concluding and performing the Agreement(s).
 12. Other Party: the other party of Settels and the legal entities forming part of its group, and any natural person or legal entity that purchases Goods from Settels or enters into negotiations or consultations with Settels regarding Goods to be delivered or otherwise.

2. Applicability

 1. These general conditions apply to all current and future legal acts, Offers and Agreements, or other ensuing or related agreements, performed by Settels, and to their formation and/or existence.
 2. The applicability of other general conditions, however named and in whatever form, is expressly excluded, including if the Other Party has previously referred to such conditions. This also includes purchasing conditions and other general conditions of the Other Party. By accepting an Offer, placing an order, entering into an Agreement or accepting a Delivery, the Other Party unconditionally accepts that these general conditions apply and that the applicability of other general conditions, as referred to in this article, is excluded.
 3. Settels’ written acceptance is required before all or part of the general conditions other than these can be declared applicable. If and insofar as other general conditions also apply, these general conditions will take precedence if any inconsistencies arise.
 4. Any deviations from these general conditions that Settels applies or tolerates at any time to benefit the Other Party will never entitle the Other Party to invoke them later or to claim the application of such a deviation as established for themselves.
 5. Settels may amend these general conditions at any time. The most recent version of these general conditions is available on Settels’ website (www.sttls.nl).
 6. The annulment or invalidity of any provision of these general conditions does not affect the validity of the other provisions of these general conditions. If this occurs, the annulled provision will be replaced by a provision that the parties would have agreed if they had been aware of the nullity or voidability.

3. Contractual formation 

 1. Offers are free of obligation, indicative and can be revoked without prescribed form or giving reasons, even after the Other Party has accepted, unless explicitly stipulated otherwise in writing. Offers are valid for a period to be specified by Settels. If no such period exists, the Offer is without obligation. Settels may refuse orders from the Other Party without giving reasons. An Offer will lapse if the Goods to which it relates are not available.
 2. An Agreement is formed as soon as the Other Party has stated in any way that they accept the Offer. In case of framework agreements, the Agreement is formed each time Settels receives a purchase order.
 3. Agreements bind Settels only if they have been confirmed and/or signed in writing by an authorised representative of Settels. Acceptance of an Offer that differs from the content of the Offer is considered a rejection of the original proposal and is a new proposal that does not bind Settels. This also applies if the acceptance deviates from the Offer on minor points only. Any commitments made by representatives and/or employees of Settels do not bind Settels, unless and until Settels has confirmed them in writing.
 4. Agreements are entered into under the condition precedent of approval by Settels’ management board. This condition will be deemed fulfilled if the management board has not indicated within two working days of signing the Agreement and/or the Offer that it does not approve it. Agreements are entered into under the condition precedent that Settels believes, based on information it obtains, that the Other Party is sufficiently creditworthy.
 5. Agreements cannot be cancelled by the Other Party without Settels’ written consent, unless the parties reach written consensus on the compensation that the Other Party owes Settels if Settels accepts a cancellation. If Settels accepts a cancellation, at least 15% of the corresponding invoice value will be charged.
 6. Obvious mistakes in Offers release Settels from its obligation to comply, and from the obligation to compensate any resultant damage, including after the Agreement is formed.
 7. If several Goods are listed in an Offer and a price is stated for each of those Goods, the Offer only applies as a whole and the Other Party may not merely accept part of the Goods offered at the price stated for that purpose. All this applies unless explicitly agreed otherwise in writing.
 8. If the Agreement is not recorded in writing and Settels nevertheless commences performing it with the Other Party’s consent, the content of the Offer will serve as the Agreement. If partial Deliveries are made, the Agreement is deemed formed in its entirety as soon as the first partial Delivery is made.
 9. Until Delivery, Settels may cancel the Agreement, if it believes there are good reasons, and then owes no form of compensation. Cancellation is effected by written notice.

4. Obligations of the Other Party

 1. The Other Party must always provide Settels with all information that could be important for performing the Agreement. The Other Party must provide not only the information that Settels requests, but also information that they reasonably know or ought to know is important for performing the Agreement. If the Other Party does not provide this information, or do so on time, Settels may suspend its obligations under the Agreement until the information has been provided. Additional costs because of this delay are payable by the Other Party.
 2. The Other Party warrants the accuracy and completeness of all data and information provided to Settels.
 3. If the information Settels requires is not fully provided by the Other Party, despite repeated requests, Settels may terminate the Agreement with no prior notice of default. In such a case, Settels will never be liable to pay compensation. The Other Party will be liable to pay compensation to Settels instead.
 4. Settels can never be held liable for damage that it causes based on incorrect and/or incomplete information, unless Settels knew or reasonably ought to have known about this inaccuracy.
 5. The Other Party must ensure that work to be performed by third parties is performed in such a way and in such good time that Settels’ performance of the Agreement is not delayed. If there is a risk of a delay, the Other Party must inform Settels immediately. The Other Party is liable for any damage resulting from the delay.
 6. The Other Party warrants that no third-party rights preclude providing equipment, software, material, data files and/or other materials and/or designs intended for websites to Settels for the purpose of use, maintenance, processing, installation or integration. The Other Party indemnifies Settels against any third-party claim alleging that such provision, use, maintenance, processing, installation or integration infringes any right of that third party.
 7. Unless expressly agreed otherwise, all Resources and Documentation remain the property of Settels or become the property of Settels at the time of purchase or manufacture. The Other Party must mark the Resources and Documentation as Settels’ recognisable property, keep them in good condition and insure them at their own expense against all risks for as long as the Other Party acts as holder of those Resources and/or Documentation. The Other Party must always do everything that can reasonably be expected of them to safeguard Settels’ property rights, for whatever reason. If Settels wishes to exercise any of its property rights, the Other Party hereby grants Settels and its designated third parties unconditional and irrevocable advance consent to enter all places where Settels’ property is located and to repossess it.
 8. The Other Party must provide the Resources and Documentation with any copies and relevant data carriers to Settels at their own expense and in good condition, immediately on Settels’ request, simultaneously with the last Delivery of the Goods to which the Resources and/or Documentation relate, or as soon as the Resources and/or Documentation have served their purpose. Changes to or deviations from Resources and/or Documentation that Settels has provided or approved are permitted only with Settels’ prior written approval. The Other Party may not use or have a third party use the Resources and/or Documentation for or in connection with any purpose other than the Delivery to Settels to which the Resources and/or Documentation relate, unless Settels has given its prior written consent for this purpose.
 9. Unless Settels gives its prior written consent, the Other Party may not assign, pledge or otherwise encumber or transfer claims that it has or will acquire against Settels to third parties. These restrictions apply both regarding property law and the law of obligations.

5. Prices

 1. Unless explicitly agreed otherwise in writing, the prices in the Offer are free of obligation and subject to price changes.
 2. The prices stated in the Agreement are based on the circumstances that prevail when it is concluded, including purchase prices, material costs, taxes and levies. Settels expressly reserves the right to change its prices, even after the Agreement has been concluded, if and insofar as price determinants, including but not limited to the circumstances referred to above, give cause to do so. This also applies if the price-increasing factor was foreseeable when the Agreement was concluded. A price change will not take effect until the Other Party has been informed of it in writing. A price change does not entitle the Other Party to terminate the Agreement.
 3. Unless expressly agreed otherwise in writing, the prices charged by Settels are in euros and exclude VAT, import duties, other levies and other costs, including but not limited to transport costs, packaging costs, insurance costs, loading and unloading costs.
 4. Unless expressly agreed otherwise in writing, all prices and Deliveries are ex-works within the meaning of Incoterms 2010, with Eindhoven, the Netherlands as the location.

6. Performance

 1. Unless expressly agreed otherwise in writing, the Goods are at the risk of the Other Party as from Delivery.
 2. Settels will never be in default by the mere expiry of a term, including the delivery period. For this purpose, a written notice of default is always required, giving Settels a reasonable period in which to still comply. Settels may make partial deliveries. Delivery periods are stated as accurately as possible. Exceeding delivery periods will never constitute a ground for the Other Party to terminate the Agreement and/or to claim any compensation, even after notice of default has been given, unless Settels has acted with intent or been grossly negligent. Specified delivery periods do not start until the Agreement has actually been concluded, consensus has been reached on all details and Settels has all the information necessary for performing the Agreement and the like. The delivery period is based on the circumstances that prevail when the Agreement is concluded. If a delay occurs because of a change in these circumstances, the delivery period will automatically be extended accordingly, notwithstanding the provisions below on force majeure.
 3. If and as soon as Settels cannot perform the Agreement in the agreed and/or customary manner due to hindrance by the Other Party or any other cause attributable to the Other Party, the Other Party must compensate the resultant costs incurred and damage suffered by Settels. If the Other Party refuses to take delivery or fails to provide information or instructions necessary for Delivery, the Goods will be stored at the Other Party’s expense and risk. In that case, the Other Party will owe all additional costs, including at least the storage costs. The Goods will then be deemed delivered from the moment they are stored.
 4. If Settels organises the transport of Goods, it does so at the Other Party’s expense and risk. In that case, Settels may charge the shipping costs to the Other Party. Any insurance costs of the transported goods will also be payable by the Other Party. The Goods are always transported entirely at the Other Party’s risk. All risks of transport of Goods that have been or will be delivered (such as the risk of loss, damage and/or depreciation) are borne by the Other Party from the moment the Goods leave Settels’ warehouse. This concerns both direct and indirect damage, even if the Other Party claims that a clause on consignment notes, transport addresses etc. states that all transport damage is at the sender’s expense and risk. All this applies unless explicitly agreed otherwise in writing.
 5. Settels may outsource the performance of all or part of the Agreement to third parties without the Other Party’s consent. If the Other Party wishes to involve third parties in performing the Agreement, this may occur only with Settels’ prior written approval.
 6. All assignments are deemed to have been exclusively given to and accepted by Settels, even if the explicit or implicit intention is for an assignment to be performed by specific individuals. Unless it has been expressly agreed with the Other Party in writing that the Agreement will be performed by a specific individual, Settels may freely determine which of its partners or employees will perform the Agreement. The effect of Section 7:404 of the Dutch Civil Code, which provides for the latter case, is completely excluded. The effect of Section 7:407(2) of the Dutch Civil Code, which establishes joint and several liability if two or more persons have received an assignment, is also completely excluded.
 7. The obligation to provide services under an Agreement is a best-efforts obligation based on the information provided by the Other Party and the nature of the Agreement, unless the Agreement expressly provides in writing for a single action or result.
 8. If, as soon as, and for as long as the Other Party fails to fulfil one or more of their obligations towards Settels under an Agreement with Settels and/or these general conditions, or fails to do so on time or properly, or if Settels becomes aware of circumstances that give it good reason to fear that the Other Party will not fulfil their obligations, Settels may suspend all or part of its obligations towards the Other Party. In such a case, the Other Party must compensate Settels for all resultant damage suffered, including but not limited to the loss of profit and costs. If and as soon as the Other Party is in default, Settels may wholly or partially terminate the Agreement with the Other Party. Because of termination, reciprocal claims become immediately due and payable. The Other Party is liable for any damage then suffered by Settels, including loss of profit and costs. If Settels suspends or terminates the Agreement based on this article, it need not pay any compensation to the Other Party, however named. Unless the Other Party can prove otherwise, the item ‘loss of profit’ will amount to at least twenty-five per cent (25%) of the agreed price.
 9. Unless the insolvency practitioner or administrator recognises the obligations arising from the Agreement as estate debt, Settels may terminate all or part of the Agreement, with immediate effect, with no notice of default or judicial intervention, if and as soon as: the Other Party is granted a provisional or final moratorium on the payment of debts; is placed under guardianship; the debt restructuring arrangement under the Debt Restructuring (Natural Persons) Act (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is declared applicable to the Other Party; the Other Party dies; a petition for the Other Party’s bankruptcy is filed or granted; their business is liquidated, terminated or discontinued, other than for the purpose of restructuring or a merger of businesses; the Other Party fully or partially assigns their estate; pre-judgment attachment or attachment in execution is levied on all or part of the Other Party’s assets; the Other Party’s business is sold; or there is a change in the Other Party’s management. Settels will never be liable for any compensation because of this termination.

7. Complaints and warranty

 1. The Other Party must immediately check the delivered Goods for conformity (including but not limited to correctness, quantity, defects, possible damage, etc.) upon Delivery.
 2. Settels warrants that the Goods it delivers meet the usual requirements and standards that can reasonably be set at Delivery and for which they are intended under normal use in the Netherlands. If use occurs outside the Netherlands, the Other Party must verify whether their use is suitable for that country and meets the conditions set for use. In that case, Settels may give other warranties and set other conditions regarding the Goods. Settels provides no warranty in respect of Goods it does not manufacture. In that case, the factory warranty applies and the Other Party must approach the manufacturer directly. Unless agreed otherwise in writing, Settels never warrants that the Goods are suitable for a particular purpose.
 3. The Other Party must submit its complaint(s) to Settels – or otherwise risk forfeiting its rights – within one (1) month of when they became aware or reasonably could have become aware of the defect, act and/or omission that caused their complaint. This moment will coincide with Delivery, unless the Other Party provides evidence to the contrary. Notwithstanding the above and contrary to Section 7:23 of the Dutch Civil Code, a complaint period of one (1) month and a prescription period of one (1) year apply in any case.
 4. If a complaint is not made in time within the meaning of the previous article, the Goods will be deemed delivered to the Other Party in conformity with the Agreement, in good order, complete and with no defects or damage, and unconditionally accepted and approved by the Other Party. After that period, the Other Party may no longer assert any rights regarding any defect, shortage, damage, etc. relating to the delivered Goods.
 5. If and insofar as Settels determines that the delivered goods do not conform to the Agreement, Settels will – at its discretion – deliver again or additionally, or reduce the purchase price proportionally. Unless Settels acts with intent, is grossly negligent or wilfully reckless, it need not pay any other compensation or indemnification, however named, under its warranty obligation. If and insofar as Settels supplies replacement Goods, the Other Party must return the defective Goods to Settels immediately at their expense. The Other Party may not return Goods about which they have complained without Settels’ prior written consent. If this nevertheless happens, all costs associated with the return shipment are payable by the Other Party. In that case, Settels may store the Goods (at third parties) at the Other Party’s expense and risk or keep them at the Other Party’s disposal. The costs and risks of transport relating to return shipments are for the Other Party’s account. Settels need not deal with complaints about minor deviations in quality, quantity, colours, finish, size, weight, etc. that are considered acceptable in commercial dealings or technically unavoidable. The Other Party must refrain from using or allowing the use of Goods that have been found to be defective, and store them so Settels can investigate or arrange for the Goods to be investigated, until Settels has finalised the complaint. If it is established that a complaint is unfounded, the Other Party must compensate Settels for the resultant costs incurred (including investigation costs) and damage suffered.
 6. The Other Party must notify Settels in writing of complaints regarding its invoices within eight (8) days of the date of the invoice. After the expiry of that period, objections can no longer be accepted for processing and the Other Party will have forfeited their alleged rights.
 7. If and as soon as the Goods delivered by Settels are modified or processed by the Other Party in any way, or are fully or partially damaged, packaged, repackaged, or not stored, transported, kept, used or processed under statutory regulations, instructions given by Settels (relating to storage, transport, processing, etc.), or generally applicable practices or standards, or if the Goods delivered are resold to a third party, the Other Party’s right to compensation or replacement of the delivered Goods will cease to apply. The warranty given by Settels will also irrevocably cease to apply if the defects and/or malfunctions are due to normal wear and tear, use after the best-before or expiry date, incorrect, injudicious or improper use, incorrect storage or maintenance, external causes, if the Other Party makes changes to the Goods or has changes made without Settels’ permission, or force majeure. In such cases, there can be no liability on the part of Settels. The same applies if the Other Party has used the Goods while they knew or could reasonably have known that the Goods were defective.
 8. A complaint or its submission will never release the Other Party from its payment obligations.
 9. The travel time, travel and accommodation expenses, and transport costs associated with the warranty are not covered by the warranty and are payable by the Other Party.

8. Payment and security

 1. Unless expressly agreed otherwise in writing, payment must be made within thirty (30) days of the invoice date. If the invoice amount has not been paid in full by the due date, the Other Party will be in default by the mere expiry of the period, with no need for a demand or notice of default. Payment terms are deemed to be strict deadlines. The data from Settels’ records constitute full evidence of the performances rendered by Settels and the amounts that the Other Party owes for them, notwithstanding the Other Party’s right to provide evidence to the contrary.
 2. If Settels does not receive payment within the period referred to in paragraph 1 of this article, the Other Party must pay Settels interest at the statutory commercial rate under Section 6:119a of the Dutch Civil Code plus 2%, and all Settels’ claims against the Other Party, for whatever reason, will become immediately due and payable in full. For calculating the interest on the amount due, part of a month counts as a full month. In that case, the Other Party must also reimburse Settels for all costs it incurs in collecting the outstanding amounts, namely: a) invoices from lawyers regarding their work, both in and out of court, including in excess of amounts liquidated by the court, costs of bailiffs, authorised agents and collection agencies, as well as all execution costs. The extrajudicial costs are fixed at 15% of the principal sum, subject to a minimum of €500.00; and b) the costs of filing for bankruptcy.
 3. Payments made by the Other Party always settle all costs and interest owed and then the longest outstanding invoices, even if the Other Party states that the payment relates to a later invoice. All payments must be made with no deduction, discount or setoff.
 4. Even during the performance of an agreement and regardless of whether one or more outstanding invoices have not been paid or have not been paid in full, Settels may always require advance payment or a bank guarantee, or at least equivalent security, as a guarantee for payment of the amount owed. The Other Party must then comply with this request. In that case, Settels is also authorised to suspend the fulfilment of its obligations towards the Other Party until payment has been made or security has been provided. This also applies if Settels has reasons to doubt the Other Party’s willingness to pay and/or creditworthiness. If the Other Party refuses to comply with Settels’ requirements, Settels may regard the agreement as terminated, notwithstanding its rights to compensation for all damage, costs and loss of profit.
 5. If attachment is levied against the Other Party at any time, the Other Party must report this to Settels within 24 hours.
 6. If the Other Party is not the end user of the products or services delivered by Settels, Settels may inform the end user about this if a payment delay of at least three (3) months occurs and possibly conclude an agreement directly with the end user.
 7. Any reliance by the Other Party on suspension or setoff is expressly excluded, unless Settels has given its prior written consent to a specific suspension or setoff and it has unconditionally recognised the claim against which setoff occurs or the reason for the suspension in writing.
 8. Settels may also always exercise its rights described in this article against a company affiliated with the Other Party, for any claim it may have against the Other Party and/or a company affiliated with the Other Party.
 9. A company is deemed affiliated with another company if 50% or more of that company belongs to the same owner, if 50% or more control over it is directly or indirectly exercised by that other company or if it directly or indirectly exercises 50% or more control over that other company and/or if 50% or more of it belongs with that other company to the same group of companies.

9. Liability 

 1. Settels is liable for a failure to perform only if that failure has been caused by its serious negligence or because it has acted incorrectly and this can be seriously attributed to it. Settels’ liability towards the Other Party is always limited to the warranty referred to in Article 7 of these general conditions, namely to deliver again or additionally, or to reduce the purchase price proportionally.
 2. Settels is not liable in any case for damage resulting from Goods not complying with local or other regulations and/or safety or other requirements, whether or not applicable at the place(s) where the Other Party is established or sells the Goods. The Other Party must ensure that the Goods it purchases from Settels, whether or not for resale, comply with all local or other regulations and/or safety or other requirements, including for resale.
 3. Settels is likewise not liable for damage if the Other Party has insured themselves against that damage, or could reasonably have insured themselves. The Other Party indemnifies Settels against claims of insurers or third parties in this respect.
 4. Settels is never liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings, immaterial damage, damage due to business interruption, direct trading loss or environmental damage, etc., unless this results from Settels acting with intent or wilful recklessness. The Other Party indemnifies Settels against third-party claims in this respect.
 5. If and insofar as Settels would be liable, notwithstanding the provisions of this article, its liability, regardless of the basis, is limited, if damage to Goods occurs, to repair and replacement costs capped at the principal amount excluding VAT as stated on the relevant invoice, or up to that part of the invoice to which the liability relates with a maximum of €200,000.00. If injury is caused to persons and in all other possible cases, Settels’ liability, regardless of the basis, is always limited to the payment to which Settels is entitled under its liability insurance plus the excess that Settels pays under that insurance. If and insofar as no payment is made under that insurance, for whatever reason, Settels’ liability, regardless of the basis, will always be capped at €50,000.00.
 6. Insofar as third parties that Settels has hired to perform the Agreement limit their liability in that regard, all Agreements with Settels imply its authority to also accept such liability limitations on behalf of the Other Party. Any liability of Settels for unexpected failures of these third parties to perform is excluded. If Settels purchases Goods from third parties, the contract, warranty and/or liability-limiting provisions applicable to that relationship also apply to the Other Party. The Other Party indemnifies Settels against all costs, damage and interest that may arise from third-party claims, whether or not against the Other Party, regarding incidents, acts or omissions during or in relation to performing the Agreement, or in connection with defects in the Goods delivered by Settels. The Other Party must take out insurance for this purpose. By accepting these general conditions, the Other Party grants Settels irrevocable authorisation to receive payments from their insurer(s) on their behalf.
 7. Settels is not liable for advice given on products to be applied or other advice, unless a separate consultancy agreement has been concluded with the Other Party, under which the Other Party gives something in return for Settels’ consultancy work. If and insofar as Settels would be liable, notwithstanding the provisions of this article, for consultancy services, this liability is always capped, regardless of the basis, at the invoice amount of the consultancy services performed, and if the consultancy is ongoing at the invoice amount of one year or, if lower, the preceding year.
 8. Settels indemnifies the Other Party against any third-party claim based on the allegation that software, websites, data files, equipment or other materials developed by Settels itself infringe an intellectual property right of those third parties, on the condition that the Other Party immediately informs Settels in writing of the existence and content of the claim and leaves handling the case, including entering into any settlements, entirely to Settels. The Other Party must provide Settels with the necessary authorisations, information and cooperation to defend itself against these claims. This obligation to indemnify will cease to apply if the alleged infringement relates (i) to materials or information provided to Settels by the Other Party, whether or not for use, modification, processing or maintenance, or (ii) to changes that the Other Party has made or had made to the software, website, data files, equipment or other materials without Settels’ written permission. If it is irrevocably established at law that the software, websites, databases, equipment or other materials developed by Settels itself infringe any intellectual property right belonging to a third party or if Settels believes there is a reasonable chance that such an infringement will occur, Settels will, if possible, ensure that the Other Party can continue to use the delivered software, websites, databases, equipment or materials or their functional equivalent. Any other or more far-reaching obligation of Settels to indemnify due to infringement of a third-party intellectual property right is excluded.

10. Force majeure

 1. If Settels cannot meet its obligations under the Agreement, including the warranty obligation referred to in Article 7, because of a force majeure situation or another extraordinary circumstance, such as fire, strikes, stagnation in the supply of goods, measures imposed by the State, unexpected defects and/or malfunctions at Settels or its suppliers, Settels’ obligations will be suspended as long as the force majeure situation continues and Settels may fully or partially perform the Agreement at a later time.
 2. If it is already immediately apparent that the force majeure is permanent or if the force majeure has lasted longer than six (6) months, either party may fully or partially terminate the Agreement, without Settels being obliged to compensate the Other Party for any damage.
 3. Settels may also invoke force majeure if the circumstance preventing performance or further undisturbed performance occurs after Settels should have fulfilled its obligation.
 4. Insofar as Settels has fulfilled any of its obligations under the Agreement when the force majeure occurs, it may invoice the fulfilled part separately. The Other Party must pay this invoice as if it were a separate Agreement.
 5. If force majeure occurs, Settels may also amend the Agreement so fulfilment becomes reasonably possible. The increased or reduced costs arising from the amendment to the Agreement will be settled between the parties, while the Other Party must pay Settels a fee for work already performed and/or deliveries already made, even if this work and/or the deliveries are not useful to the Other Party.

11. Retention of title

 1. All Goods delivered and still to be delivered remain Settels’ exclusive property until all claims Settels has or will have against the Other Party, including at least the claims under Section 3:92(2) of the Dutch Civil Code, have been paid in full. In such a case, rights will be granted or transferred to the Other Party under the condition precedent that the Other Party has paid all amounts due under the Agreement. Settels is authorised to retain the data, documents, software and/or data files received or produced under the Agreement and/or to deny the Other Party access to certain services, despite an existing obligation to issue, transfer or provide access, until the Other Party has paid all amounts owed to Settels, for whatever reason.
 2. As long as the ownership of the Goods has not been transferred to the Other Party, the Other Party may not encumber, alienate, raise money on, rent out or in any way or on any basis allow the Goods out of its physical control, subject to the following provision. The Other Party may sell the Goods as part of their normal business operations, on the understanding that until they have paid for the Goods in full and fulfilled their other obligations towards Settels, for whatever reason, Settels will assume the Other Party’s rights towards their customer(s). These rights expressly include all existing or future claims and actions because of damage to or loss of the Goods. Insofar as necessary, the Other Party states that if this situation arises they will transfer these rights to Settels, which hereby accepts this transfer.
 3. Besides the retention of title referred to in paragraph 1 of this article, Settels reserves an undisclosed pledge on all Goods delivered to the Other Party and still owned by Settels as security for the Other Party’s fulfilment of all existing and future claims that Settels has or will have against the Other Party, for whatever reason. Immediately at Settels’ request, the Other Party must cooperate in drawing up and registering a deed for that purpose.
 4. The property-law consequences of the retention of title of an item intended for export will be governed by the law of the destination State if and insofar as that law contains more favourable provisions in this respect for Settels.
 5. Settels is entitled, with no notice of default or judicial intervention, to repossess the Goods at the Other Party if and as soon as the Other Party is in default of their obligations, has or threatens to have payment difficulties, and/or a circumstance occurs as referred to in Article 6.9 of these general conditions. The Other Party must compensate Settels for the costs incurred, damage suffered and loss of profit resulting from repossessing the Goods.
 6. If Settels wishes to exercise any of its property rights, the Other Party hereby grants Settels and its designated third parties unconditional and irrevocable advance consent to enter all places where Settels’ property is located and to repossess it. The Other Party must always inform Settels of the location of the Goods.
 7. The Other Party must inform Settels immediately of any third-party actions relating to Goods belonging to Settels, and when any circumstance as referred to in Article 6.9 of these general conditions occurs.
 8. The Other Party must store the Goods delivered subject to retention of title with due care and as recognisable property of Settels. The Other Party must properly insure and keep the Goods in their possession and delivered subject to retention of title insured against fire, explosion, water damage, theft, etc. and allow Settels to inspect this insurance policy immediately on request. By accepting these general conditions, the Other Party grants Settels an irrevocable authorisation to receive payments from their insurer(s) on their behalf.
 9. The provisions of this article do not affect Settels’ other rights.

12. Intellectual property (IP)

 1. The IP vests exclusively in Settels, its licensors or its suppliers. All written and electronic documents, CDs, DVDs and other data carriers embodying IP remain the property of Settels.
 2. The Other Party acquires only those rights of use expressly granted by these general conditions, the Agreement and/or the law. A right of use to which the Other Party is entitled is non-exclusive and cannot be transferred, pledged or sublicensed.
 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, the intellectual property rights embodied in equipment that Settels has made on the Other Party’s instructions and based solely on the Other Party’s drawings or technical documentation vest in principle in the Other Party.
 4. If Settels has made equipment on the Other Party’s instructions not based solely on the Other Party's drawings or technical documentation, the intellectual property rights to this equipment do not vest in the Other Party until the Other Party has paid all that they owe to Settels, for whatever reason, the parties have made arrangements regarding the intellectual property rights concerned in mutual consultation, and these arrangements have been recorded in writing and signed by both parties. Until that time, the provisions of paragraph 1 of this article will apply in full.
 5. The Other Party may not use Goods whose IP vests in Settels, including but not limited to reproduction, publication, in any form, and the full or partial copying, processing, modification or storage of those Goods, unless Settels gives its prior, express and written consent.
 6. Immediately at Settels’ request, which Settels may make at any time, the Other Party must provide Settels with all data and data carriers in which Settels’ IP is embodied within eight (8) days.
 7. The Other Party may not remove, arrange for the removal of, alter or arrange for the alteration of any reference from or on the Goods to their confidential nature or to copyrights, trademarks, trade names, any other intellectual property right, or provisions and/or security thereof in that respect.
 8. Insofar as permitted by law, the Other Party hereby waives all personality rights on behalf of their personnel and/or those they involve in performing the Agreement.
 9. If a dispute arises over who is the owner of the Goods or who is the holder of the IP, Settels will be the sole owner or rightholder, unless the Other Party can provide proof to the contrary.
 10. The Other Party will also impose the obligations under this article on all natural persons and legal entities that the other Party arranges to perform work and/or otherwise involves under the Agreement. If the Agreement ends and/or Delivery has been made, this article will remain in full force between Settels and the Other Party.
 11. If the provisions of this article are contravened, the Other Party will forfeit an immediately due and payable penalty of €50,000.00 (fifty thousand euros) for each contravention, plus €5,000.00 (five thousand euros) for each day or part of a day that the contravention continues, to Settels with no need for a prior demand or notice of default. This provision does not affect the Other Party’s obligation to compensate Settels for all damage that has arisen or will arise because of the Other Party’s actions, if this damage exceeds the sum of the above penalty amounts. Settels remains entitled at all times – if necessary, in interim relief proceedings – to demand specific performance of the Agreement and/or obtain an injunction on unlawful acts.
 12. If the Other Party has not applied for a patent or other protection of the intellectual property rights embodied in the Goods concerned within twelve months of Delivery, Settels may do this itself, on the understanding that it grants the Other Party a free, worldwide and perpetual right of use in this respect, provided that the Other Party has paid all that it owes Settels for whatever reason. This right of use is non-exclusive and cannot be transferred, pledged or sublicensed.

13. Confidentiality

 1. The Other Party must observe the secrecy of the Confidential Information, except insofar as it concerns Confidential Information that is publicly known (other than because of an attributable breach or wrongful act by the Other Party), must be disclosed under any applicable statutory provision, rule or other regulations, or until Settels has given its express written consent for the full or partial discontinuation of the secrecy and/or the duty of confidentiality.
 2. The Other Party undertakes to use the Confidential Information only if and insofar as necessary for performing the Agreement(s). The Other Party undertakes to provide the Confidential Information to third parties and/or employees only if and insofar as necessary for performing the Agreement(s) and not before the Other Party has imposed a duty of confidentiality equivalent to that contained in these general conditions on those third parties and/or employees. The Other Party warrants to Settels that these third parties and/or employees will continue to comply with this duty of confidentiality.
 3. If the Other Party must disclose certain information under a statutory obligation, a binding rule or binding regulations, it must give Settels written notice in due time before that disclosure.
 4. The duty of confidentiality remains in full force even after Delivery or the end of an Agreement.
 5. If the provisions of this article are contravened, the Other Party will forfeit an immediately due and payable penalty of €25,000.00 (twenty-five thousand euros) for each contravention, plus an amount of €2,500.00 (two thousand, five hundred euros) for each day or part of a day that the contravention continues, to Settels with no need for a prior demand or notice of default. This provision does not affect the Other Party’s obligation to compensate Settels for all damage that has arisen or will arise because of the Other Party’s actions, if this damage exceeds the sum of the above penalty amounts. Settels remains entitled at all times – if necessary, in interim relief proceedings – to demand specific performance of the Agreement and/or obtain an injunction on unlawful acts.
 6. Unless Settels gives its prior written consent, the Other Party may not maintain business contact with third parties involved in the Agreement, except insofar as necessary to perform the Agreement.

14. Applicable law and competent court 

 1. All acts performed by Settels, including any Offer, Agreement and other agreements concluded by it, are governed exclusively by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) and/or other international sales conventions on movables is expressly excluded.
 2. All disputes relating to and/or arising from any Offer, Agreement, any other agreement concluded by Settels, or any further ensuing or related agreements in the broadest sense, including those disputes only considered as such by one party, will be exclusively settled by the competent Dutch court in the judicial district of Oost-Brabant, notwithstanding the right to bring an appeal to a Court of Appeal or the Supreme Court of the Netherlands.
 3. If the Other Party has a registered office, a principal place of business and/or trades in a country that is not an EU Member State and/or if a situation occurs outside the scope of Regulation (EU) No 1215/2012 of 12 December 2012 or its equivalent, Settels may, notwithstanding the provisions of Article 14.2, submit a dispute to the Netherlands Arbitration Institute under the Arbitration Regulations of that institute. The arbitration tribunal will consist of one arbitrator. The arbitration tribunal will be appointed under the list procedure. The place of arbitration will be Eindhoven, the Netherlands. The proceedings will be conducted in English.
 4. If and as soon as Settels has brought proceedings before the Netherlands Arbitration Institute, this body will have exclusive jurisdiction to settle the dispute in question and the Dutch court in the judicial district of Oost-Brabant will no longer be competent.
 5. Notwithstanding the provisions of this article, Settels may also approach the competent Dutch court in the judicial district of The Hague in a cross-border case to obtain a European order for payment.
 6. These general conditions have been drawn up in Dutch and English. If any discrepancy arises between the English and Dutch texts, the Dutch text will be binding.